Odborná komise
pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Asociace knihoven vysokých škol ČR

EVSKP-MS

Metadatový soubor pro
elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR

Verze 1.1

Tato verze:

http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/

Aktuální verze:

http://www.evskp.cz/standardy/evskp/

Předcházející verze:

http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.0/

Zpracovatelé:

Eva Bratková (eva.bratkova@ff.cuni.cz)

Jan Mach (machj@vse.cz)

 

 

Praha

15. července 2008

 

 

 


Obsah

Citace  3

Abstrakt 3

Status dokumentu  3

1 Úvod  4

1.1 Struktura popisu metadatových prvků. 4

1.2 Jmenné prostory a XML schémata. 5

1.3 Příklady zápisu. 6

2 Definice prvků  7

2.1 Popisné metadatové prvky. 7

evskp:metadata  7

dc:title  8

dcterms:alternative  9

dc:creator 10

dc:subject 11

dcterms:abstract 12

dcterms:tableOfContents  13

dc:publisher 13

dc:contributor 14

dcterms:created  15

dcterms:dateSubmitted  16

dcterms:dateAccepted  16

dcterms:modified  17

dc:type  17

dcterms:medium   18

dcterms:extent 19

dc:identifier 20

dc:language  21

dcterms:bibliographicCitation  21

dc:rights  22

thesis:degree  22

thesis:name (prvek vnořený v prvku thesis:degree) 23

thesis:level (prvek vnořený v prvku thesis:degree) 23

thesis:discipline (prvek vnořený v prvku thesis:degree) 24

thesis:grantor (prvek vnořený v prvku thesis:degree) 25

2.2 Technické a administrativní metadatové prvky. 25

evskp:contact 26

evskp:fileNumber 26

evskp:fileProperties  27

evskp:transfer 28

evskp:server 29

evskp:dateDelivered  30

dcterms:available  30

evskp:modified  31

 


Citace

EVSKP-MS : metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.1. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-07-15 [2008-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/>.

Abstrakt

Dokument definuje formální standardní soubor metadatových prvků určených pro popis vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) obhajovaných na vysokých školách v ČR a pro přenos souborů. Úvodní část zahrnuje cíle, zdůvodnění a východiska vytvoření tohoto národního standardu, dále informace o struktuře popisu zahrnutých prvků, o použitých číselnících, o použitých jmenných prostorech a schématech XML včetně příkladů metadatových záznamů. Hlavní část dokumentu podrobně specifikuje jednotlivé zařazené prvky. V části 2.1 je definováno dvacet čtyři popisných metadatových prvků, v části 2.2 osm prvků technické a administrativní povahy pro potřeby komunikace samotných úplných textů VŠKP.

Status dokumentu

Verze 1.1 z 15. července 2008 popisuje metadatové prvky vysokoškolských kvalifikačních prací. Další verze tohoto standardu mohou tuto verzi nahrazovat. Následující verze bude zveřejněna na stránkách http://www.evskp.cz/standardy/evskp/.

Verzi 1.1 z důvodu omezených možností validačního schématu XML ruší atribut xsi:type u prvků dc:identifier a dc:rights. Rozlišení, zda se jedná o URI či volný text, je možno provádět automatizovaně a vypuštěním atributu tak nedojde k omezení funkčnosti ani zásadní změně standardu. Verze 1.1 poprvé obsahuje validační schémata XML a RELAX NG, viz kapitola 1.1 Struktura popisu metadatových prvků, a specifikuje použití prvku evskp:metadata nadřazeného prvkům ostatním.

 

1         Úvod

Tento dokument definuje národní soubor metadatových prvků pro popis vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) obhájených na vysokých školách v České republice a pro přenos souborů.

Předpokládá se, že tento standard bude výměnným formátem platným pro systémy lokalizované v České republice a také formátem pro výměnu metadat s významnými zahraničními systémy. Standard je doporučeným formátem pro import v Národním registru VŠKP v ČR (NR VŠKP).

Základní skupina uvedených popisných prvků vychází, stejně jako jiné ve světě známé národní metadatové specifikace, především z aktuální verze 1.1 doporučení obecného standardu pro popis informačních zdrojů Dublin Core (DCES, 2008-01-14, http://dublincore.org/documents/dces/), resp. aktuální verze definic termínů DCMI ze 14. ledna 2008 (DCMI-TERMS, 2008-01-14, http://dublincore.org/documents/dcmi-terms). Specifikace Dublin Core doznala od doby zveřejnění nulté verze standardu EVSKP-MS 7. 11. 2005 (0.1, http://www.evskp.cz/standardy/metadata/navrh-2005-11-07.html) značných proměn - nejdříve v roce 2006 a následně i v roce 2008. V důsledku toho se první verze standardu EVSKP-MS (1.0) musela v mnoha směrech změnit. Nově byla přijata koncepce tří souběžných standardů: pro popis prací a zvlášť pro popis fyzických osob a korporací. Prvky pro popis fyzických osob a korporací mohou být volitelně použity jako prvky vnořené u vybraných prvků popisu VŠKP. Základní popisné prvky a jejich povinné uvádění bylo v zásadě zachováno, přibyly však některé prvky jiné (jako nepovinné). Větší změny uživatelé zaregistrují v oblasti kvalifikujících informací. Standard EVSKP zahrnuje v nové verzi také sadu prvku administrativního a technického charakteru. Jejich přítomnost je nezbytná pro zajištění přenosu samotných souborů s plnými texty mezi registry.

Některé specifické prvky pro popis vysokoškolských kvalifikačních prací byly převzaty z aktuální verze 1.00 (rev. 2) nejvýznamnějšího mezinárodního standardu ETD-MS (2008-03-27, http://www.ndltd.org/standards/metadata/etd-ms-v1.00-rev2.html), který byl připraven pro potřeby mezinárodního virtuálního systému NDLTD (http://www.ndltd.org).

Při tvorbě českého národního standardu bylo dále přihlédnuto z hlediska koncepčního i z hledisek jiných k vybraným národním standardům. Jde zejména o nejnovější verzi 1.3 německého národního metadatového standardu XMetaDiss pro detailní popis disertací (2006-08-22, http://www.d-nb.de/standards/xmetadiss/xmetadiss.htm). Německý standard je připraven na zcela nové bázi (také v souladu se změnami specifikace Dublin Core), předpokládá komunikaci metadat již jen ve struktuře XML, a u vybraných základních popisných prvků je nabízeno vnořování prvků popisujících fyzické osoby a korporace. Přihlédnuto bylo také ke starší německé specifikaci metadat autoritních entit (fyzických osob) MetaPers ve verzi 1.1 (2003-07-07, http://deposit.ddb.de/metadiss.htm#top_II), jejíž nová verze (v XML) doposud není k dispozici. Konzultována byla také aktuální 2. verze návrhu francouzské normy specifikující metadata pro elektronické disertace TEF 2.0 z března 2006 (2. éd., mars 2006, http://www.abes.fr/abes/documents/tef/index.html), zejména pak definice některých prvků. Detailní popisy prvků českého národního standardu také výrazně přihlížejí k praxi popisu VŠKP v ČR.

1.1      Struktura popisu metadatových prvků

Jednotlivé metadatové prvky, prezentované ve druhé kapitole tohoto dokumentu, jsou popsány pomocí tabulkové formy. Prvky jsou v záhlaví uvedeny jménem. V tabulkovém přehledu jsou postupně prezentovány následující údaje:

Označení – pojmenování prvku v českém jazyce

Jméno – pojmenování prvku pro potřeby zápisu v XML

URI – jednoznačný trvalý identifikátor prvku

URI nadřazeného prvku – URI přímo nadřazeného prvku, v rámci kterého je uvedený prvek vnořen. Pokud údaj není uveden, prvek není podřazen žádnému prvku

Povinnost – údaj o povinnosti uvést pokaždé tento prvek v metadatovém záznamu; údaj nabývá hodnot ano (povinný) / ne (volitelný). Tabulka povinného prvku je podbarvena žlutooranžovou barvou. Tabulka volitelného prvku je podbarvena barvou šedou

Opakovatelnost – údaj o možnosti uvést v metadatovém záznamu více výskytů prvku s daným jménem

Atribut povinný – atribut zpřesňující daný prvek, uvedení tohoto atributu v rámci daného prvku je povinné. Hodnoty, jakých může atribut nabývat, jsou uvedeny v hranatých závorkách [], jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem svislá čára |

Atribut volitelný – atribut zpřesňující daný prvek, uvedení tohoto atributu v rámci daného prvku je volitelné. Hodnoty, jakých může atribut nabývat, jsou uvedeny v hranatých závorkách [], jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem svislá čára |. Pokud je v případě neuvedení atributu nějaká hodnota považována za výchozí, je uvedena na prvním místě tučně

Definice – textový popis prvku specifikující použití v metadatovém záznamu

Poznámky – doplňující informace určená ke zpřesnění popisu prvku a jeho použití

Příklady – ukázky použití prvku v zápisu XML

Ukázky zápisu prvků v XML jsou zapsány fontem Courier New velikost 9 bodů.

1.2      Jmenné prostory a XML schémata

Jmenný prostor pro Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR (EVSKP-MS) definovaný v tomto dokumentu je http://www.evskp.cz/standardy/evskp/, prefix evskp. Pokud není v tomto dokumentu uveden jiný jmenný prostor prvku, chápe se použití jmenného prostoru evskp.

Nadřazený metadatový prvek evskp:metadata s vnořenými prvky tohoto standardu obsahuje definice jmenných prostorů podle níže uvedeného seznamu.

V tomto standardu jsou použity následující jmenné prostory a XML schémata:

dc
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
jmenný prostor: http://purl.org/dc/elements/1.1/
XML schéma: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dc.xsd

dcterms
DCMI Metadata Terms
jmenný prostor: http://purl.org/dc/terms/
XML schéma: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcterms.xsd

dctype
DCMI Type Vocabulary
jmenný prostor: http://purl.org/dc/dcmitype/
XML schéma: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcmitype.xsd

ccz
Metadatový soubor pro popis korporací (CorpCZ)
jmenný prostor: http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/
XML schéma: http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/1.0/ccz.xsd
RELAX NG schéma (kompaktní syntaxe): http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/1.0/ccz.rnc
RELAX NG schéma: http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/1.0/ccz.rng

pcz
Metadatový soubor pro popis fyzických osob (PersCZ)
jmenný prostor: http://www.evskp.cz/standardy/perscz/
XML schéma: http://www.evskp.cz/standardy/perscz/1.0/pcz.xsd
RELAX NG
schéma (kompaktní syntaxe): http://www.evskp.cz/standardy/perscz/1.0/pcz.rnc
RELAX NG schéma: http://www.evskp.cz/standardy/perscz/1.0/pcz.rng

thesis
ETD-MS: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations
jmenný prostor: http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/

evskp
Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR (tento standard)
jmenný prostor: http://www.evskp.cz/standardy/evskp/
XML schéma: http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/evskp.xsd
RELAX NG
schéma (kompaktní syntaxe): http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/evskp.rnc
RELAX NG schéma: http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/evskp.rng

1.3      Příklady zápisu

Níže odkazované příklady znázorňují způsob zápisu informací o vysokoškolské kvalifikační práci.

Příklad 1 - minimální

Příklad využívající pouze povinné prvky. Tento způsob zápisu je až na pár výjimek shodný se zápisem podle EVSKP-MS verze 0.1 http://www.evskp.cz/standardy/metadata/navrh-2005-11-07.html.

Příklad je na adrese http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/priklad1.htm

Příklad 2 – popis bez definice přenosu souborů

Příklad využívá většinu prvků popisujících VŠKP. Jsou v něm vynechány specifické prvky pro popis a přenos souborů a přístupových práv, protože podle tohoto příkladu soubory není možné stáhnout.

Příklad je na adrese http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/priklad2.htm

Příklad 3 – přenos plných textů

Příklad se zaměřuje na využití administrativních a technických prvků, specifikujících možnosti přenosu souborů a jejich zpřístupnění.

Příklad je na adrese http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/priklad3.htm

2         Definice prvků

Prvky podle tohoto metadatového standardu jsou uváděny se jmenným prostorem evskp, pokud není uvedeno jinak.

Abecední seznam použitých prvků dc:

dc:creator, dc:contributor, dc:identifier, dc:language, dc:publisher, dc:rights, dc:subject, dc:title, dc:type

Abecední seznam použitých prvků dcterms:

dcterms:abstract, dcterms:available, dcterms:alternative, dcterms:bibliographicCitation, dcterms:created, dcterms:dateAccepted, dcterms:dateSubmitted, dcterms:extent, dcterms:medium, dcterms:modified, dcterms:tableOfContents

Abecední seznam použitých prvků thesis:

thesis:degree, thesis:discipline, thesis:level, thesis:name, thesis:grantor

Abecední seznam definovaných prvků evskp:

evskp:contact, evskp:dateDelivered, evskp:metadata, evskp:modified, evskp:fileNumber, evskp:fileProperties, evskp:server, evskp:transfer

2.1      Popisné metadatové prvky

evskp:metadata

Označení

Popis vysokoškolské kvalifikační práce

Jméno

evskp:metadata

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/metadata

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

version="1.1"

Atribut volitelný

 

Definice

Kořenový prvek metadatového záznamu VŠKP, ostatní prvky níže uvedené jsou prvky vnořené.

Poznámky

V rámci kořenového prvku evskp:metadata jsou uváděny jmenné prostory použité ve vnořených prvcích metadatovém záznamu, viz příklad.

Atribut version označuje číslo verze standardu EVSKP-MS použitého pro popis vysokoškolské kvalifikační práce. Pokud prvek evskp:metadata neobsahuje atribut version, metadatový záznam je napsán v předchozí verzi standardu.

Příklady

<evskp:metadata version="1.1"  
xmlns:evskp="http://www.evskp.cz/standardy/evskp/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:thesis="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:pcz="http://www.evskp.cz/standardy/perscz/"
xmlns:ccz="http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/">
  ...</evskp:metadata>

dc:title

Označení

Název VŠKP

Jméno

dc:title

URI

http://purl.org/dc/terms/title

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

evskp:typeTranslated="translated"

Definice

Hlavní název VŠKP. Uvádí se ve znění z její titulní stránky. Běžně bývá uveden v jazyce, ve kterém je napsán hlavní text celé VŠKP.

Poznámky

Pomocí volitelného atributu „evskp:typeTranslated“ se uvádí varianta hlavního názvu. Hodnota „translated“ označuje překlad hlavního názvu VŠKP do cizího jazyka, především do angličtiny. U disertačních prací z ČR (prvek dc:type="Disertační práce") je překlad hlavního názvu do angličtiny povinný, u ostatních typů VŠKP je volitelný.

Atribut evskp:typeTranslated="translated" se přiděluje také hlavnímu názvu v cizím jazyce, který uvedl autor v prelimináriích česky psaného dokumentu (souběžný název).

Pokud je celý text VŠKP napsán cizím jazykem, překlad hlavního názvu do češtiny se zapisuje volitelně s atributem evskp:typeTranslated="translated".

Příklady

1. Na titulní stránce název pouze v češtině

<dc:title xml:lang="cs">Vliv lidské motivace v kolektivních smlouvách na podnikovou sociální politiku</dc:title>

<dc:title xml:lang="en" evskp:typeTranslated="translated">Influence of human motivation in collective contracts at the entreprise social policy</dc:title>

2. Na titulní stránce název v češtině a souběžně ve francouzštině

<dc:title xml:lang="cs">Použití souřadnice ”hydrostatický tlak” pro integraci elastického modelu dynamiky atmosféry v numerickém předpovědním systému ARPEGE/ALADIN</dc:title>

<dc:title xml:lang="fr" evskp:typeTranslated="translated">Utilisation de la coordonnée ”pression hydrostatique” pour l'integration des équations élastiques de la dynamique atmosphérique dans le système de prévision numérique ARPEGE/ALADIN</dc:title>

<dc:title xml:lang="en" evskp:typeTranslated="translated">Use of ”hydrostatic pressure” coordinate for integration of dynamic atmosphere elastic  model in the numeral prevision system ARPEGE/ALADIN</dc:title>

3. Na titulní stránce anglicky psané práce název pouze v angličtině

<dc:title xml:lang="en">Dynamics of phase transitions and chemical reactions in semiconductors and semiconductors thin films induced by laser pulse irradiation</dc:title>

dcterms:alternative

Označení

Podnázev VŠKP

Jméno

dcterms:alternative

URI

http://purl.org/dc/terms/alternative

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

evskp:typeTranslated="translated"

Definice

Podnázev VŠKP nebo další informace k hlavnímu názvu. Uvádějí se ve znění z titulní stránky. Podnázvů nebo dalších informací k hlavnímu názvu může být více. K podnázvům nepatří formální označení typu VŠKP - ten se uvádí v prvku dc:type.

Poznámky

Pomocí volitelného atributu „evskp:typeTranslated“ se uvádí varianta podnázvu. Hodnota "translated" označuje překlad podnázvu VŠKP do cizího jazyka, především do angličtiny.

U disertačních prací (prvek dc:type="Disertační práce") obhajovaných v ČR je překlad podnázvu do angličtiny povinný, u ostatních typů VŠKP je volitelný.

Atribut evskp:typeTranslated="translated" se přiděluje také podnázvu v cizím jazyce, který uvedl autor v prelimináriích česky psaného dokumentu (souběžný podnázev).

Pokud je celý text VŠKP napsán cizím jazykem, překlad podnázvu práce do češtiny se zapisuje volitelně, s atributem evskp:typeTranslated="translated".

Příklady

<dc:title xml:lang="cs">Thalamus</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="cs">modulátor normální a patologické aktivity mozku</dcterms:alternative>

<dc:title xml:lang="en" evskp:typeTranslated="translated">Thalamus</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="en" evskp:typeTranslated="translated">the modular of normal and pathological activity of brain</dcterms:alternative>

dc:creator

Označení

Autor VŠKP

Jméno

dc:creator

URI

http://purl.org/dc/terms/creator

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Fyzická osoba, která je primárně odpovědná za vytvoření obsahu VŠKP, tj. její autor.

Poznámky

Jméno autora se zapisuje dvěma možnými způsoby:

1)       ve formě: Příjmení, Křestní jméno. Příjmení je od křestního jména odděleno povinně čárkou a mezerou. Příjmení může zahrnovat více částí, oddělených mezerou, pomlčkou apod. Křestní jméno může být po další mezeře následováno dalšími jmény (například Kolínský, Jiří František). Pokud nelze u určitých typů jmen rozlišit příjmení a křestní jméno, zapisuje se v nestrukturované formě. Doplňující informaci pro jednoznačnější identifikaci autora lze uvést po středníku a mezeře (například rok narození, tituly aj.)

2)       ve formě prvku pcz:person vnořeného v prvku dc:creator (specifikace prvků pcz:person je uvedena v dokumentu Metadatový soubor pro popis fyzických osob (PersCZ))

Příklady

1. Zápis autora ve formě Příjmení, Křestní jméno

<dc:creator>Šonková, Jitka</dc:creator>

2. a) Zápis autora se zdvojeným příjmením a datem narození

<dc:creator>Beshajová Pelikánová, Ivana; 1971</dc:creator>

2. b) Zápis autora se zdvojeným příjmením a datem narození ve formě prvku pcz:person

<dc:creator>
  <pcz:person>
    <pcz:academicTitleBefore>Ing.</pcz:academicTitleBefore>
    <pcz:name>
      <pcz:foreName>Ivana</pcz:foreName>
      <pcz:surName>Beshajová Pelikánová</pcz:surName>
    </pcz:name>
    <pcz:dateOfBirth>1971</pcz:dateOfBirth>
  </pcz:person>
</dc:creator>

3. a) Zápis nestrukturovaného jména (vietnamské)

<dc:creator>Nguyen Thi Ngoc Chan</dc:creator>

3. b) Zápis nestrukturovaného jména (vietnamské) ve formě prvku pcz:person

<dc:creator>
  <pcz:person>
    <pcz:name>
      <pcz:personEnteredUnderGivenName>Nguyen Thi Ngoc Chan</pcz:personEnteredUnderGivenName>
    </pcz:name>
  </pcz:person>
</dc:creator>

dc:subject

Označení

Věcný popis VŠKP

Jméno

dc:subject

URI

http://purl.org/dc/terms/subject

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

evskp:typeSubject="[evskp:noScheme|dcterms:LCSH| dcterms:MESH|dcterms:UDC|dcterms:DDC|dcterms:LCC|…]"

Definice

Téma VŠKP vyjádřené buď ve formě volně tvořených klíčových slov (jednoslovných i víceslovných, evskp:typeSubject=“evskp:noScheme“), nebo ve formě termínů z některého z řízených předmětových systémů (hesláře, tezauru), popřípadě ve formě třídníků klasifikačních systémů.

Poznámky

Jednotlivé termíny (klíčová slova, předmětová hesla, deskriptory, třídníky) budou oddělovány od předchozích pomocí středníku a mezery. V opakovatelném výskytu lze v případě předmětových systémů zapisovat ekvivalenty v cizích jazycích, přednostně v angličtině.

Kódy vybraných řízených předmětových systémů užívaných v ČR jsou uvedeny v autorizovaném číselníku NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_kodovnik.htm).

Kódy vybraných významných světových pořádacích systémů jsou uvedeny v seznamu termínů DCMI (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#H4).

Příklady

1. (volně tvořená klíčová slova)

<dc:subject xml:lang="cs">mluvená čeština; morfologie; frekvenční analýza; počítačové zpracování</dc:subject>

<dc:subject xml:lang="en">
spoken Czech; morphology; frequency analysis; computer processing</dc:subject>

2. (řízené předmětové heslo NK ČR z databáze AUT)

<dc:subject xml:lang="cs" evskp:typeSubject="evskp:czenas">uživatelská rozhraní</dc:subject>

<dc:subject xml:lang="en" evskp:typeSubject="evskp:czenas">user interfaces</dc:subject>

3. (třídník Deweyho desetinné klasifikace)

<dc:subject xml:lang="en" evskp:typeSubject="dcterms:DDC">02</dc:subject>

dcterms:abstract

Označení

Abstrakt VŠKP

Jméno

dcterms:abstrakt

URI

http://purl.org/dc/terms/abstract

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

 

Definice

Textový popis, zahrnující detaily vztahující se k tématu pojednávanému ve VŠKP, zejména cíle práce, hypotézy, metody, závěry apod.

Poznámky

V dalším výskytu se u disertačních prací zapisuje povinně také abstrakt v angličtině.

Příklady

<dcterms:abstract xml:lang="cs">Disertační práce ukazuje trendy a současné možnosti integrace informačních zdrojů knihoven, které se snaží zpřístupňovat své tradiční i elektronické fondy kompaktním a unifikovaným způsobem pro co nejširší uživatelskou základnu. Cílem těchto snah za pomoci moderních technologií je poskytovat online služby s využitím celého informačního portfólia, které má knihovna k dispozici, a to 24 hodin denně. Práce shrnuje zkušenosti a nejosvědčenější postupy budování informačních systémů pro integraci informačních zdrojů.</dcterms:abstract>

<dcterms:abstract xml:lang="en">Doctoral thesis discusses future trends as well as current means of libraries’ information resources integration providing compact and unified access to both, traditional and electronic collections to broad range of users. These modern-technology integration efforts aim to provide 24 hours a day, 7 days a week, online services using the complete information portfolio available to the library. The paper summarizes first-hand experiences and well-proven practices of the development of information systems for information resources integration.</dcterms:abstract>

dcterms:tableOfContents

Označení

Obsah VŠKP

Jméno

dcterms:tableOfContents

URI

http://purl.org/dc/terms/tableOfContents

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

 

Definice

Uvádí se obsah VŠKP (zpravidla seznam kapitol v hierarchickém uspořádání na libovolném počtu úrovní).

Poznámky

Zapisovat lze obsah v jiných jazycích, je-li také k dispozici. Obsahem může být i popis jednotlivých částí VŠKP u netextových typů prací.

Příklady

<dcterms:tableOfContents xml:lang="cs">1. Terminologický úvod. 2. Metodologická východiska. 2.1 Stávající stav poznání. 2.2 Metody výzkumu. 3. Analýza vybraných informačních systémů. 3.1 Evropské informační systémy. 3.2 Severoamerické informační systémy. 4. Závěry a doporučení. </dcterms:tableOfContents>

dc:publisher

Označení

Instituce archivující a nebo zpřístupňující VŠKP

Jméno

dc:publisher

URI

http://purl.org/dc/terms/publisher

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

xml:lang="[kód jazyka]"

Definice

Instituce odpovědná za uložení, trvalou archivaci a nebo zpřístupnění VŠKP v elektronické formě. Může jít o instituci jako celek (např. Národní technická knihovna, Ostravská univerzita) nebo o její podřízenou jednotku (Univerzitní knihovna Ostravské univerzity).

Poznámky

Zpřístupňující institucí nemusí být instituce (škola), která přidělila akademický titul. Jméno instituce se zapisuje dvěma možnými způsoby:

1)       celé jméno se uvádí v prvku "dc:publisher" jako text; jde-li o podřízenou jednotku, zapisuje se pomocí formalizovaného zápisu: Instituce. Podřízená jednotka

2)       v prvku ccz:universityOrInstitution vnořeném v prvku dc:publisher (specifikace prvku ccz:universityOrInstitution je uvedena v dokumentu Metadatový soubor pro popis korporací (CorpCZ))

V opakovatelných výskytech prvku dc:publisher lze uvést i více institucí. V případě potřeby lze popis instituce uvádět v opakovatelných výskytech v cizích jazycích.

Příklady

1. Zápis jména instituce textem

<dc:publisher>Národní technická knihovna</dc:publisher>

2. Zápis jména instituce a podřízené jednotky textem

<dc:publisher>Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb</dc:publisher>

2. Zápis jména instituce a podřízené jednotky ve formě prvku ccz:universityOrInstitution

<dc:publisher>
  <ccz:universityOrInstitution>
    <ccz:name
xml:lang="cs">Akademie múzických umění</ccz:name>
    <ccz:department>
      <ccz:name
xml:lang="cs">Hudební fakulta</ccz:name>
    </ccz:department>
  </ccz:universityOrInstitution>
</dc:publisher>

dc:contributor

Označení

Vedoucí nebo oponent VŠKP

Jméno

dc:contributor

URI

http://purl.org/dc/terms/contributor

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

thesis:role="[advisor|referee]"

Atribut volitelný

 

Definice

Fyzická osoba odpovědná za vedení nebo oponování VŠKP.

Poznámky

Označení role se uvádí jako povinný atribut s hodnotou v anglickém jazyce (vedoucí práce = advisor; oponent = referee).

Jméno vedoucího nebo oponenta se zapisuje dvěma možnými způsoby:

1)       ve formě: Příjmení, Křestní jméno. Příjmení je od křestního jména odděleno povinně čárkou a mezerou. Příjmení může zahrnovat více částí, oddělených mezerou, pomlčkou apod. Křestní jméno může být po další mezeře následováno dalšími jmény (například Mareček, Karel Václav). Pokud nelze u určitých typů jmen rozlišit příjmení a křestní jméno, zapisuje se v nestrukturované formě. Doplňující informaci pro jednoznačnější identifikaci osoby lze uvést po středníku a mezeře (například rok narození; identifikátor autoritního záznamu aj.)

2)       ve formě prvku pcz:person vnořeného v prvku dc:contributor (specifikace prvků pcz:person je uvedena v dokumentu Metadatové schéma pro popis fyzických osob (PersCZ))

Příklady

1. Zápis vedoucího práce ve formě Příjmení, Křestní jméno

<dc:contributor thesis:role="advisor">Kotrba, Vladimír; 1945</dc:contributor>

2. Zápis oponenta ve formě prvku pcz:person

<dc:contributor thesis:role="referee">
  <pcz:person>
    <pcz:academicTitleBefore>prof.</pcz:academicTitleBefore>
    <pcz:academicTitleBefore>PhDr.</pcz:academicTitleBefore>
    <pcz:name>
      <pcz:foreName>Karel</pcz:foreName>
      <pcz:surName>Bílek</pcz:surName>
    </pcz:name>
    <pcz:academicTitleAfter>Ph.D.</pcz:academicTitleAfter>
  </pcz:person>
</dc:contributor>

dcterms:created

Označení

Datum vytvoření VŠKP

Jméno

dcterms:created

URI

http://purl.org/dc/terms/created

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum vytvoření VŠKP. Je zpravidla uvedeno na titulní straně VŠKP.

Poznámky

Údaj o datu vytvoření VŠKP se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Uplatněno může být úplné datum vytvoření VŠKP v modelu RRRR-MM-DD nebo jen rok vytvoření v modelu RRRR.

V určitých oborech je datum vytvoření důležité pro potřeby hodnocení oponenta (oponentů) VŠKP.

Příklady

<dcterms:created>2007-11-15</dcterms:created>

<dcterms:created>2007</dcterms:created>

dcterms:dateSubmitted

Označení

Datum odevzdání či podání VŠKP

Jméno

dcterms:dateSubmitted

URI

http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum odevzdání, provedení (u netextových typů prací) či podání (včetně elektronického) VŠKP. Uvádí se, pokud je registrováno počítačovým systémem školy (fakulty, ústavu apod.).

Poznámky

Údaj o datu odevzdání, provedení či podání VŠKP se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Uplatněno může být úplné datum odevzdání či podání VŠKP v modelu RRRR-MM-DD nebo jen rok odevzdání či podání v modelu RRRR.

Příklady

<dcterms:dateSubmitted>2007-12-18</dcterms:dateSubmitted>

<dcterms:dateSubmitted>2007</dcterms:dateSubmitted>

dcterms:dateAccepted

Označení

Datum obhajoby VŠKP

Jméno

dcterms:dateAccepted

URI

http://purl.org/dc/terms/dateAccepted

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum obhajoby VŠKP. Zapisuje se přesné datum obhajoby, které je uvedeno také v protokolu obhajoby.

Poznámky

Údaj o datu obhajoby VŠKP se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Uplatněno může být úplné datum obhajoby VŠKP v modelu RRRR-MM-DD nebo jenom rok obhajoby v modelu RRRR.

Příklady

<dcterms:dateAccepted>2008-01-25</dcterms:dateAccepted>

<dcterms:dateAccepted>2008</dcterms:dateAccepted>

dcterms:modified

Označení

Datum modifikace VŠKP

Jméno

dcterms:modified

URI

http://purl.org/dc/terms/modified

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum a popř. čas ukončení procesu modifikace VŠKP (například v rámci migrace souborů za účelem trvalého uložení práce v digitálním úložišti).

Poznámky

Údaj o proběhlé změně souboru VŠKP se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Je preferováno co nepřesnější datum včetně hodin a minut.

Příklady

<dcterms:modified>
  2007-12-14T19:20+01:00
</dcterms:modified>

<dcterms:modified>
  2007-12-14
</dcterms:modified>

dc:type

Označení

Typ VŠKP

Jméno

dc:type

URI

http://purl.org/dc/terms/type

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut povinný

evskp:typeType="[TypVSKP|dcterms:DCMIType]"

Atribut volitelný

 

Definice

Označení dílčího typu VŠKP.

Poznámky

Pomocí povinného atributu evskp:typeType se uvádí typ VŠKP. Atribut evskp:typeType="evskp:TypVSKP" označuje hodnoty ze stanoveného číselníku platného v ČR. Povinně se v tomto prvku uvádějí hodnoty v českém jazyce podle národního číselníku evskp:TypVSKP (např. hodnota „Disertační práce“).

Atribut evskp:typeType="dcterms:DCMIType" (http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/#H7) označuje v nepovinných výskytech prvku dc:type hodnoty z obecné typologie informačních zdrojů iniciativy DCMI, tyto hodnoty se uvádějí pouze anglicky. Hodnota "PhysicalObject" označuje metadatový záznam tištěné kvalifikační práce, u které neexistuje elektronická verze (viz příklad 3).

Příklady

1. typologie VŠKP podle národního číselníku evskp:TypVSKP

<dc:type xml:lang="cs" evskp:typeType="TypVSKP">Disertační práce</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="TypVSKP">Doctoral thesis</dc:type>

2. příklady typologie zdrojů podle DCMI

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">Dataset</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">MovingImage</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">InteractiveResource</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">Sound</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">Software</dc:type>

<dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">Service</dc:type>

3. příklad záznamu tištěné VŠKP bez elektronické verze

<dc:type xml:lang="cs"
evskp:typeType="TypVSKP">Disertační práce</dc:type>
<dc:type
xml:lang="en"
evskp:typeType="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>

dcterms:medium

Označení

Médium (formát souboru) VŠKP

Jméno

dcterms:medium

URI

http://purl.org/dc/terms/medium

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Označení datového formátu digitálního souboru hlavní části VŠKP, ve kterém je odevzdána, trvale uložena a/nebo zpřístupňována (například RTF, PDF, LaTeX, HTML aj.).

Poznámky

Hodnoty se zapisují podle mezinárodního autorizovaného číselníku formátů organizace IANA (http://www.iana.org/assignments/media-types/).

V případě metadatového záznamu, kdy existuje pouze tištěná VŠKP bez digitálního souboru, uvádí se tento prvek prázdný, bez zadané hodnoty.

Příklady

<dcterms:medium>application/msword</dcterms:medium>

<dcterms:medium>application/rtf</dcterms:medium>

<dcterms:medium>application/pdf</dcterms:medium>

<dcterms:medium>text/html</dcterms:medium>

<dcterms:medium>application/zip</dcterms:medium>

<dcterms:medium>application/x-compressed</dcterms:medium>

<dcterms:medium>image/jpeg</dcterms:medium>

<dcterms:medium>audio/mpeg</dcterms:medium>

<dcterms:medium>audio/mp4</dcterms:medium>

dcterms:extent

Označení

Rozsah VŠKP

Jméno

dcterms:extent

URI

http://purl.org/dc/terms/extent

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Rozsah nebo velikost VŠKP.

Poznámky

V případě potřeby se zapisuje přesný rozsah VŠKP (počet stran, příloh apod.), délka trvání zvukového záznamu aj.

Příklady

<dcterms:extent>320 s., 30 s. příl.</dcterms:extent>

<dcterms:extent>2:50 hod.</dcterms:extent>

<dcterms:extent>15 MB</dcterms:extent>

dc:identifier

Označení

Identifikátor VŠKP

Jméno

dc:identifier

URI

http://purl.org/dc/terms/identifier

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Jednoznačný identifikátor VŠKP. Může jít o trvalý identifikátor nebo může jít o označení místa uložení VŠKP v elektronické formě, z něhož ji uživatel může získat (například URL).

Poznámky

Hodnota povinného atributu typu identifikátoru zahrnuje libovolné schválené schéma "dcterms:URI" (podle seznamu udržovaného organizací IANA, http://www.iana.org/assignments/uri-schemes.html), například "http:", "urn:nbn", "info:" aj. Při zápisu identifikátorů se postupuje podle doporučení DCMI http://dublincore.org/architecturewiki/ResourceIdentifierGuidelines.

Příklady

1. trvalá URL adresa

<dc:identifier> http://www.vse.cz/vskp/eid/5265</dc:identifier>

2. identifikátor Handle (hdl) mapovaný do http://

<dc:identifier>http://hdl.handle.net/1721.1/14399</dc:identifier>

3. a) identifikátor URN:NBN

<dc:identifier>urn:nbn:de:bsz:291-scidok-4956</dc:identifier>

3. b) identifikátor URN:NBN mapovaný do německé směrovací služby

<dc:identifier>http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:291-scidok-4956</dc:identifier>

dc:language

Označení

Jazyk VŠKP

Jméno

dc:language

URI

http://purl.org/dc/terms/language

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Jazyk intelektuálního obsahu VŠKP. Jde o hlavní jazyk, v němž je VŠKP napsána.

Poznámky

Jazyk VŠKP se v povinném atributu zapisuje buď pomocí 2- nebo 3- znakového kódu v souladu s mezinárodní normou ISO 639.

Kódy jazyků lze převzít ze seznamu, uveřejněném na webu Registrační autority (Kongresová knihovna) (http://www.loc.gov/standards/iso639-2/).

V dalším výskytu lze zaznamenat i jiný jazyk, v němž jsou napsány významné části práce.

Příklady

<dc:language>cs</dc:language>

dcterms:bibliographicCitation

Označení

Bibliografická citace VŠKP

Jméno

dcterms:bibliographicCitation

URI

http://purl.org/dc/terms/extentbibliographicCitation

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Stručný záznam VŠKP ve formě bibliografické citace.

Poznámky

Zapisuje se v souladu s mezinárodním standardem ČSN ISO 690 a ČSN ISO690-2 (s ohledem na české prostředí).

Příklady

<dcterms:bibliographicCitation>KUDRA, František. Integrace finančních trhů. Praha, 2006. 320 s., 30 s. příl. Disertační práce (Ph.D.). Vysoká škola ekonomická. Finanční fakulta</dcterms:bibliographicCitation>

dc:rights

Označení

Práva k využívání VŠKP

Jméno

dc:rights

URI

http://purl.org/dc/terms/rights

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

 

Definice

Textová informace o právech k využívání VŠKP. Specifikují se podmínky, na základě kterých může být práce distribuována, reprodukována atd.; stanovit lze i dobu, po kterou dané podmínky platí a kontakt na osoby, které se o práva starají.

Obsahem prvku může volný text nebo URI adresa na WWW stránky s popisem práv.

Poznámky

Obsahem prvku může být přepis licenční smlouvy.

Strojově čitelná přístupová práva k jednotlivým souborům jsou řešena v rámci prvků evskp:transfer a dcterms:available.

Příklady

1. Práva k využívání VŠKP jako volný text

<dc:rights>Text VŠKP může být volně využíván prostřednictvím Internetu podle licence Creative Commons BY SA.</dc:rights>

2. Práva k využívání VŠKP popsána na uvedené URL

<dc:rights>
http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace/licencni-smlouva-ve-formatu-pdf-1</dc:rights>

thesis:degree

Označení

Akademický titul nebo vědecko-pedagogická hodnost

Jméno

thesis:degrese

URI

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Údaje o akademickém titulu nebo vědecko-pedagogické hodnosti a instituci, která ho přiděluje.

Poznámky

 

Příklady

<thesis:degree>
  <thesis:name>Ph.D.</thesis:name>
  <thesis:level>Doktorský</thesis:level>
  <thesis:discipline>Ekonomie/Ekonomické teorie </thesis:discipline>
  <thesis:grantor>Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta</thesis:grantor>
</thesis:degree>

thesis:name (prvek vnořený v prvku thesis:degree)

Označení

Zkratka jména akademického titulu nebo vědecko-pedagogické hodnosti

Jméno

thesis:name

URI

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Zkratka jména akademického titulu nebo vědecko-pedagogické hodnosti přidělované vysokou školou (například Ph.D., doc., JUDr. Mgr., Ing. aj.).

Poznámky

Uváděné hodnoty budou přebírány ze stanoveného číselníku a budou v souladu s platným Zákonem o VŠ/1998 (§ 45-47 a 72), popřípadě legislativou platnou v minulosti (pro potřeby retrospektivního zpracování VŠKP).

Příklady

<thesis:degree>
  <thesis:name>Ph.D.</thesis:name>

  ...
</thesis:degree>

thesis:level (prvek vnořený v prvku thesis:degree)

Označení

Typ studijního programu

Jméno

thesis:level

URI

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

 

Definice

Typ studijního programu, v jehož rámci byla připravena VŠKP (doktorský, magisterský, bakalářský aj.).

Poznámky

Uváděné hodnoty budou přebírány ze stanoveného číselníku a budou v souladu s platným Zákonem o VŠ č.111/1998 (§ 45-47 a 72), popřípadě legislativou platnou v minulosti (pro potřeby retrospektivního zpracování VŠKP).

Typ studijního programu se uvádí v českém jazyce podle číselníku PASP viz http://founder.uiv.cz/katalog/ciselnik.asp.

Příklady

<thesis:degree>
  <thesis:level xml:lang="cs">Doktorský</thesis:level>
  <thesis:level xml:lang="en">Doctoral</thesis:level>
  ...
</thesis/degree>

thesis:discipline (prvek vnořený v prvku thesis:degree)

Označení

Studijní program a studijní obor

Jméno

thesis:discipline

URI

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

xml:lang="[kód jazyka]"

Definice

Studijní program a studijní obor akreditovaný příslušnou komisí MŠMT, v jejichž rámci byla připravena a obhájena VŠKP.

Poznámky

Studijní obor se uvádí v českém jazyce podle číselníku AKVO (Studijní obory vysokých škol) na adrese http://founder.uiv.cz/katalog/ciselnik.asp.

Seznamy akreditovaných programů a studijních oborů jsou také k dispozici i na WWW serverech jednotlivých škol.

Zapisuje se dle modelu: Studijní program/Studijní obor

Uváděné hodnoty budou přebírány ze stanoveného číselníku.

Příklady

<thesis:degree>
  <thesis:discipline xml:lang="cs">Ekonomie/Ekonomické teorie </thesis:discipline>
  ...
</thesis/degree>

thesis:grantor (prvek vnořený v prvku thesis:degree)

Označení

Instituce přidělující titul

Jméno

thesis:grantor

URI

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

xml:lang="[kód jazyka]"

Definice

Instituce (škola, ústav apod.) garantující přidělení titulu spojené s vytvořením VŠKP.

Poznámky

Jméno instituce se zapisuje dvěma možnými způsoby:

1)       celé jméno se uvádí v prvku "thesis:grantor"; jde-li o podřízenou jednotku, zapisuje se pomocí formalizovaného zápisu: Instituce. Podřízená jednotka

2)       v prvku ccz:universityOrInstitution vnořeném v prvku thesis:grantor (specifikace prvku ccz:universityOrInstitution je uvedena v dokumentu Metadatové schéma pro popis korporací (CorpCZ))

Jména institucí se přebírají ze zákona (veřejné vysoké školy) a statutů škol, příp. z obchodního/živnostenského rejstříku.

Příklady

1.
<thesis:degree>
  <thesis:grantor xml:lang="cs">Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta</thesis:grantor>
  ...
</thesis/degree>

2.
<thesis:degree>
  <thesis:grantor>
    <ccz:universityOrInstitution>
      <ccz:name xml:lang="cs">Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
      <ccz:department>
        <ccz:name xml:lang="cs">Národohospodářská fakulta</ccz:name>
      </ccz:department>
    </ccz:universityOrInstitution>
  </thesis:grantor>
  ...
</thesis/degree>

2.2      Technické a administrativní metadatové prvky

Prvky popisující metadatový záznam, soubory tvořící VŠKP a prvky řešící přenos metadat a těchto souborů do dalších registrů.evskp:contact.

evskp:contact

Označení

Identifikátor poskytovatele metadat

Jméno

evskp:contact

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/contact

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

contactID

Atribut volitelný

 

Definice

Identifikátor RID poskytovatele metadat se uvádí v kvalifikátoru contactID ve tvaru předepsaném celostátní matrikou studentů (databáze REGPRO), příp. Ústavem pro informace ve vzdělávání. Identifikuje školu jako celek, fakultu nebo jiné pracoviště školy, na kterém student získal titul. Jméno poskytovatele se uvádí nepovinně jako textový obsah tohoto prvku.

Poznámky

 

Příklady

1. Identifikátor poskytovatele metadat – fakulty

<evskp:contact contactID="3190"/>

 

2. Identifikátor poskytovatele metadat – fakulty – se slovním popisem

<evskp:contact contactID="3190">Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky</evskp:contact>

evskp:fileNumber

Označení

Počet souborů VŠKP

Jméno

evskp:fileNumber

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/fileNumber

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Počet všech dokumentů a příloh tvořících VŠKP, které metadatový záznam popisuje (hlavní práce, přílohy, posudky apod.). Soubory jsou nepovinně popsány v opakováních prvku evskp:fileProperties.

Poznámky

 

Příklady

<evskp:fileNumber>2</evskp:fileNumber>

evskp:fileProperties

Označení

Popis konkrétního souboru VŠKP

Jméno

evskp:fileProperties

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/fileProperties

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

fileID (jednoznačná identifikace prvku evskp:fileProperties, např. přírůstkové číslo)

Atribut volitelný

fileType=[thesis|appendix|advisorReview|refereeReview|errata|presentation]

Atribut volitelný

fileName (název souboru pro download; povinný při uvedení prvku evskp:transfer)

Atribut volitelný

fileDirectory (adresář se souborem v rámci ZIP archivu; povinný při uvedení prvku evskp:transfer s odkazem na ZIP archiv)

Atribut volitelný

fileSize (velikost souboru v bytech)

Atribut volitelný

format (formát souboru, příp. verze)

Atribut volitelný

characterSet (kódová stránka, ve které je soubor uložen)

Atribut volitelný

creation (název, příp. verze programu, ve kterém byl soubor vytvořen)

Definice

Název souboru je uveden jako obsah prvku, upřesňující specifikace souboru je uvedena v nepovinných kvalifikátorech.

Poznámky

Počet opakování prvku evskp:fileProperties je roven hodnotě prvku evskp:fileNumber, tj. počtu všech souborů VŠKP.

V případě, že je použit prvek evskp:transfer, povinně se v prvku evskp:fileProperties uvádí atribut fileName, který odpovídá názvu souboru v prvku evskp:transfer. V případě, že soubory jsou zabaleny pro přenos v archivu ZIP, uvede se povinně atribut directory (directory=”/”, pokud soubor není v žádném podadresáři archivu).

Příklady

<evskp:fileNumber>4</evskp:fileNumber>

<evskp:fileProperties fileName="diplomka.pdf" fileID="soubor001" fileType="thesis" format="PDF1.3" fileSize="4074457" creation="PDFlib.3.03(WIN32)">Diplomová práce</evskp:fileProperties>

<evskp:fileProperties fileName="priloha1.doc" fileID="soubor002" fileType="appendix" format="OpenOffice 1.1" fileSize="1074457" characterSet="UTF-8" fileDirectory="/prilohy/" creation="OpenOffice.org1.1">Příloha 1 Tabulky v OpenOffice</evskp:fileProperties>

<evskp:fileProperties fileName="posudek.pdf" fileID="posudek" fileType="advisorReview" format="PDF1.2" fileSize="74457" creation="PDFlib.3.03(WIN32)" fileDirectory="/posudky/">Hodnocení vedoucího</evskp:fileProperties>

<evskp:fileProperties fileName="oponent.pdf" fileID="oponentura1" format="PDF1.2" fileType="refereeReview" fileSize="732457" fileDirectory="/posudky/">Oponentura V. Dvořák</evskp:fileProperties>

evskp:transfer

Označení

Identifikátor odkazující na soubor tvořící VŠKP nebo archiv ZIP se soubory obsahujícími VŠKP

Jméno

evskp:transfer

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/transfer

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

accessRights="[domain|restrictedAccess|public|shibboleth|eduroam]"
(informace o přístupu k souboru: domain=soubor je přístupný pro vyhrazené IP adresy, restrictedAccess=soubor není veřejně přístupný, public=soubor je veřejně přístupný bez omezení, shibboleth=soubor je přístupný pouze po autorizaci protokolem shibboleth, eduroam=soubor je přístupný pouze po autorizaci protokolem eduroam)

Atribut volitelný

fileID (viz prvek evskp:fileProperties; uvádí se, pokud se nejedná o odkaz na archiv ZIP s více soubory)

Definice

Identifikátor URI odkazující na jeden soubor VŠKP s plným textem (prvek evskp:fileNumber=1) nebo archiv souborů komprimovaných formátem ZIP s jedním či více soubory VŠKP (prvek vskpFileNumber>=1).

Poznámky

Obsahem prvku je URL adresa souboru pro přenos platná v době zpřístupnění metadatového záznamu.

Jednotlivé soubory VŠKP jsou popsány v metadatových prvcích evskp:fileProperties.

Prvek evskp:transfer se uvádí pouze tehdy, pokud je možné soubor stáhnout do jiného registru mimo primární (lokální) registr, např. za účelem kontroly plagiátů.

Soubory na uvedené adrese nemusí být přístupné bez omezení všem registrům. Konkrétní práva pro stažení souboru jsou řešena samostatně (např. povolením IP adresy v lokálním registru, BASIC/DIGEST autentizací, HTTPS přenos ...).

Přístup veřejnosti k danému souboru na uvedené adrese je specifikován v povinném atributu accessRights, vzdálený registr musí toto omezení respektovat i tehdy, pokud má přístup k plnému textu (např. pro kontrolu plagiátů). Namísto poskytnutí plného textu např. nabízí URL adresu lokálního registru.

V případě použití archivu ZIP s jednotlivými soubory VŠKP se v prvku evskp:transfer neuvádí atribut fileID, v prvcích evskp:fileProperties se povinně uvádí atributy fileName a fileDirectory.

V případě odkazování na jednotlivé soubory VŠKP se v prvku evskp:transfer povinně uvádí atribut fileID z prvku evskp:fileProperties, v prvcích evskp:fileProperties se povinně uvádí atributy fileName a fileDirectory.

Příklady

1. VŠKP tvořena jedním souborem PDF, lze poskytnout plný text veřejnosti

<evskp:transfer evskp:fileID="001" accessRights="public">
  http://www.server.cz/files/soubor.pdf
</evskp:transfer>

 

2. VŠKP tvořena více soubory popsanými v prvcích evskp:fileTransfer, přenos v archivu ZIP, přístup k plnému textu veřejností je omezen v lokálním registru IP adresami

<evskp:transfer accessRights="domain">http://www.server.cz/files/archiv.zip</evskp:transfer>

evskp:server

Označení

Informace o serveru zpřístupňujícím VŠKP

Jméno

evskp:server

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/server

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Informace o serveru zpřístupňujícím VŠKP, který poskytuje metadata.

Poznámky

Obsahem prvku evskp:server je prvek ccz:universityOrInstitution podle standardu CorpCZ nebo jméno instituce zapsané jako text.

Příklady

1. Jméno instituce zapsané jako text

<evskp:server>Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb</evskp:server>

2. Jméno instituce zapsané formou prvku ccz:universityOrInstitution

<evskp:server>
  <ccz:universityOrInstitution>
    <ccz:name xml:lang="cs">Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
    <ccz:place>Praha</ccz:place>
    <ccz:department sigla="ABA006">
      <ccz:name xml:lang="cs">Centrum informačních a knihovnických služeb</ccz:name>   
      <ccz:email>webmaster@vse.cz</ccz:email>
      <ccz:homepage>http://ciks.vse.cz/</ccz:homepage>          
    </ccz:department>
  </ccz:universityOrInstitution>
</evskp:server>

evskp:dateDelivered

Označení

Datum doručení metadatového záznamu do repozitáře

Jméno

evskp:dateDelivered

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/dateDelivered

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum doručení metadatového záznamu do repozitáře z lokálního registru. Vyplňují pouze sekundární repozitáře (např. NR VŠKP), které nejsou primárním zdrojem metadat (tj. nejsou lokálním registrem).

Poznámky

 

Příklady

1. Datum doručení s přesností na den

<evskp:dateDelivered>
2007-10-15</evskp:dateDelivered>

2. Datum doručení s přesností na hodinu a minutu

<evskp:dateDelivered>
2004-12-31T19:20+01:00</evskp:dateDelivered>

dcterms:available

Označení

Zpřístupnění souborů VŠKP

Jméno

dcterms:available

URI

http://purl.org/dc/terms/available

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum nebo interval, ve kterém mohou být soubory VŠKP zpřístupněny veřejnosti.

Poznámky

Údaj o zpřístupnění souborů VŠKP se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). V případě intervalu se dvě data oddělují znakem lomítko /.

Pokud je aktuální datum nižší než datum uvedené v tomto prvku nebo pokud aktuální datum není v intervalu uvedeném v tomto prvku, nesmí registr zpřístupnit plné texty ani v případě, že je má k dispozici.

Zpřístupnění souborů VŠKP v primárním (lokálním) registru se může řídit zvláštními pravidly, pro tento registr se toto omezení nevztahuje.

Příklady

1. Zpřístupnění povoleno od daného data

<dcterms:available>2007-12-18</dcterms:available>

2. Zpřístupnění povoleno v daném intervalu

<dcterms:available>2007-12-18/2010-31-12
</dcterms:available>

evskp:modified

Označení

Datum změny záznamu VŠKP

Jméno

evskp:modified

URI

http://www.evskp.cz/terms/evskp/modified

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum a popř. čas změny metadatového záznamu VŠKP (například modifikace záznamu katalogizátorem knihovny při importu do knihovního katalogu).

Poznámky

Údaj o změně metadatového záznamu se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Je preferováno co nepřesnější datum včetně hodin a minut.

Příklady

<evskp:modified>2007-12-14T19:20+01:00</evskp:modified>

<evskp:modified>2007-12-14</evskp:modified>