Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-21 10:16:42

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Novinky

Ukončení činnosti komise

Dne 30. dubna 2010 byla ukončena činnost Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ, která úspěšně splnila hlavní cíle vytčené při svém založení. Během své činnosti se komise významně podílela na přípravě elektronického sběru vysokoškolských kvalifikačních prací, iniciovala vznik Národního registru VŠKP, připravila soubor doporučení pro VŠ knihovny a potřebné standardy zajišťující jednotný popis VŠKP v ČR. S výsledky své činnosti průběžně seznamovala odbornou veřejnost nejen prostřednictvím webu www.evskp.cz, ale i formou seminářů Systémy pro zpřístupňování VŠKP.

V roce 2010 probíhá příprava Odborné komise pro digitální repozitáře vysokých škol, která by navázala na činnost Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP a zaměřila se na otázky zpracování, uchovávání a zpřístupňování publikované i nepublikované literatury aj. podstatných zdrojů produkovaných vysokými školami pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání prostřednictvím repozitářů. Zájemci o tuto problematiku se mohou hlásit na e-mail machj@vse.cz.

Děkuji všem členům Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP za významnou práci, na které se podíleli.

Ing. Jan Mach
předseda komise


Vložil: mach (2010-04-30 13:48:14)

Aktuální stav zpřístupňování VŠKP v ČR 2009 - výsledky Komise eVŠKP na podzim 2009 uspořádala třetí kolo průzkumu Aktuálního stav zpřístupňování VŠKP v ČR 2009. Výsledky všech ročníků jsou zájemcům k dispozici v sekci dokumenty - zprávy o projektech.
Vložil: mach (2010-04-30 13:34:33)

Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2009

Dne 21.10.2009 se na VUT v Brně (budova rektorátu, Antonínská 1) uskuteční již 4. ročník semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2009. Sborník z předchozích let naleznete na stránkách komise.

Seminář pořádá AKVŠ ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT Brno, garantem je Odborná komise pro eVŠKP.

Následující den bude volně navazovat seminář Systémy pro zpřístupňování šedé literatury 2009.


Vložil: mach (2009-09-25 11:50:39)

Cena Inforum 2009 Projekt "Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů" získal cenu Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů. Projekt Národního registru VŠKP iniciovali zástupci vysokoškolských knihoven na základě předchozích přípravných prací v rámci Komise eVŠKP. Všem zúčastněným školám gratulujeme!
Vložil: mach (2009-06-17 09:30:05)

Metody citování literatury, verze 2.0 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ zveřejnila novou aktualizovanou a rozšířenou metodickou příručku Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2, verze 2.0 (PDF, 2008-12-22). Dokument byl připraven v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT C1/2008 „Národní registr VŠKP a úložiště závěrečných prací se službou na odhalování plagiátů“.
Vložil: admin (2009-01-22 11:53:56)

Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 Dne 7.10.2008 se v Ústřední knihovně VUT v Brně (rektorát, Antonínská 1, Brno) uskutečnil 3. ročník semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008. Seminář pořádala AKVŠ, ÚK VUT Brno a STK, garantem je Odborná komise pro eVŠKP.

Druhý den volně navazoval seminář Systémy pro zpřístupňování šedé literatury 2008. Semináře jsou pořádány za podpory MK ČR.
Vložil: mach (2008-10-01 14:41:01)

Metadatový soubor EVSKP-MS verze 1.1 Dne 15. července 2008 byla zveřejněna Odbornou komisí pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací AKVŠ ČR aktualizace Metadatového souboru pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR.

Verze 1.1 obsahuje nově validační schémata XML a RELAX NG a upřesňuje použití prvku evskp:metadata nadřazeného prvkům ostatním. Detailní informace naleznete v kapitole Status dokumentu.

Tým NR VŠKP připravuje import podle aktuální verze EVSKP-MS včetně přenosu metadat podle OAI/PMH, což je zatím jediný definovaný standard pro automatizovaný přenos metadat z/do národního registru VŠKP. Export dat podle EVSKP-MS pomocí OAI/PMH je připraven již na několika univerzitách, které čekají na dokončení implementace na straně NR VŠKP.

Doporučujeme všem školám, které chtějí využít automatizovaného exportu metadat VŠKP z lokálních registrů, aby implementovali rozhraní OAI/PMH pro standard EVSKP-MS verze 1.1. S případnými dotazy ohledně OAI/PMH a EVSKP-MS se prosím obracejte na e-mail pracovní skupiny evskp@vse.cz.
Vložil: mach (2008-08-22 14:37:02)

Metadatové soubory pro popis fyzických osob a korporací Komise zveřejnila Metadatový soubor pro popis fyzických osob a Metadatový soubor pro popis korporací. Účelem těchto dokumentů je standardizovat popis osob a korporací v XML záznamech např. VŠKP a další šedé literatury.

Seznam všech standardů vydaných Komisí naleznete v sekci Standardy.
Vložil: mach (2008-08-22 13:10:00)

Změna předsedy Komise Předsedou Komise se dne 10. 4. 2008 stal ing. Jan Mach v VŠE. Dosavadní předsedsedkyně PhDr. Iva Horová ukončila svoji činnost ve funkci, protože se stala členkou výkonného výboru AKVŠ. Svoji činnost v Komisi ukončila dosavadní 2. místopředsedkyně Mgr. Jarmila Krkošková z OU, tato škola vyšle do Komise jiného zástupce.
Vložil: horova (2008-04-14 11:24:31)

Aktuální stav zpřístupňování VŠKP v ČR V časopise Ikaros byly publikovány vybrané výsledky průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR prováděného v prosinci 2007. Na stránkách Komise jsou již k dispozici také kompletní výsledky tohoto průzkumu.
Vložil: admin (2008-03-06 10:29:18)

Archivování VŠKP Komise na svých stránkách zveřejnila doporučení K otázce archivování VŠKP : vysokoškolské kvalifikační práce a zásady nakládání s nimi podle archivářů, které zpracoval Petr Grulich a Iva Horová.
Vložil: admin (2007-10-26 14:20:56)

Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007 Dne 16.10.2007 se v Ústřední knihovně VUT v Brně (rektorát, Antonínská 1, Brno) uskuteční již 2. ročník semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007. Seminář pořádá AKVŠ a ÚK VUT Brno, garantem je Odborná komise pro eVŠKP. Více informací o semináři.
Vložil: admin (2007-10-11 15:25:59)

Prohlášení k centralizovaným rozvojovým projektům řešícím problematiku VŠKP Komise bude konzultovat projekt na budování národního registru VŠKP. Původní tým řešitelů projektu NR VŠKP se spojí s řešiteli projektu na odhalování plagiátů, aby lépe využili zkušeností obou týmů. Více informací o spojení projektů naleznete v jejich společném prohlášení.
Vložil: admin (2007-09-14 13:45:50)


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 10:49